Savjet

Kraljevskim pozorištem “Zetski dom” upravlja Savjet, koji je zadužen da se bavi ključnim pitanjima vezanim za funkcionisanje naše institucije.
Članovi Savjeta Kraljevskog pozorišta “Zetski dom” u aktuelnom sazivu su:

dr Nenad Vujadinović, dramaturg i dramski pisac / predsjednik Savjeta

Žaklina Oštir, glumica Crnogorskog narodnog pozorišta

mr Jelena Martinović Bogojević, vanredni profesor Muzičke akademije

Milovan Radojević, književnik i teatrolog

Đorđe Dragićević, predstavnik zaposlenih

Savjet donosi godišnje programe rada, usvaja repertoar sa umjetničkom koncepcijom, utvrđuje poslovnu politiku i programsku orijentaciju sa planovima razvoja Kraljevskog pozorišta “Zetski dom”. Izuzev toga, Savjet donosi i pozorišna pravila, usvaja godišnje izvještaje o radu i finansijskom poslovanju, određujući i cijene usluga koje pruža Kraljevsko pozorište “Zetski dom”.
Među zaduženjima Savjeta je i donošenje Statuta, akta o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, poslovnika o radu Savjeta i odluka o stručnom usavršavanju i stipendiranju. Savjet ima pravo da osnivaču predloži statusne promjene Kraljevskog pozorišta “Zetski dom”, ali i da odlučuje o uzimanju kredita, odnosno davanju bankarskih garancija za potrebe pozorišta.

Rukovodstvo

Radom Kraljevskog pozorišta Zetski dom rukovode direktor i umjetnička direktorica.

Zaposleni

Zaposleni u Kraljevskom pozorištu Zetski dom raspoređeni su u pet organizacionih službi.